SÚŤAŽ - vyhraj BIO MATCHA TEA pitný režim na 3 mesiace ZADARMO

Všechny články | Publikované: 22. 2. 2018

 Vyplňte TENTO formulár a budete zaradení do súťaže.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže[ SÚŤAŽ - vyhraj BIO MATCHA TEA pitný režim na 3 mesiace ZADARMO] (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.matchatea.sk (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

ALTEVITA s.r.o.

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

nám. Slobody 10, 92101

IČO:

47050284

Zapísaný v registri:

Zapísaná v Okr. súd Trnava,

Číslo zápisu v registri:

odd. Sro, vl. č. 31157/T

DIČ:

2023732040

IČ DPH:

SK2023732040

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede súťažnom formulári , a to na otázku: Aká je krajina pôvodu nášho zeleného čaju MATCHA TEA? Odpoveď nájdete na stránke www.matchatea.sk / www.matcha-tea.sk.

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa [10.01.2018] do dňa [28.02.2018].. Najneskôr do dňa [28.02.2018] vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu odpovie správne na súťažnú otázku
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
 9. Každý súťažiaci súhlasí so zaradením do marketingovej databázy poskytovateľa so svojou emailovou schránkou, na zasielanie propagácii výrobkov a súťaži poskytovateľa.

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
 • [Pitný režim Matcha Tea na 3 mesiace] (ďalej len „hlavná cena“),
 1. Hodnota hlavnej ceny je 45,38,- EUR (slovom: [štyridsaťpäť/38] eur).

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa [07.03.2018].
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční prostredníctvom zásielkovej služby.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na www.matchatea.sk
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

Rýchly kontakt

ALTEVITA s.r.o.
Telefon: +421 905 259866
E-mail: info@matchatea.sk

Sídlo společnosti
nám. Slobody 10, 92101 Piešťany, Slovensko
IČO: 47050284, IČ DPH: SK2023732040

Záruka kvality

 

Instagram

Facebook

Pro lepší fungování našich stránek využíváme cookies. Používáním našeho webu souhlasíte s jejich využitím. Rozumím Více informací.